en

Sterling Ruby Ashtrays

Ashtrays

Sterling Ruby

Ashtrays

8 October - 6 November 2010


Installation views