Ashtrays

Sterling Ruby

Ashtrays

October 8 — November 6, 2010