Daisuke Iguchi

Shuto ginsai tsubo, 2016
Wheel thrown clay, rice powder ashes, silver