Takayuki Sakiyama

2015
ceramic
49,5 x 55,7 x 55,3 cm